Điểm thi: Xem

– Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Uyên Uyên

– Giáo trình: sách Phân Tích  Tài Chính  (Khoa TCDN biên soạn)

– Điểm quá trình: 50%  Làm bài tập nhóm

– Điểm cuối kỳ: 50%  Trắc nghiệm có giải thích. (Đề đóng)

– Thời gian hoc: 06/11/2010   –  02/12/2010

STT HỌC PHẦN THI LỚP THỜI GIAN PHÒNG THI SL
1 Phân tích tài chính 

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C203)

01 19/12/10 – 09g15 B210 (001 – 055) 55
B310 (056 – 110) 55
B407 (111 – 155) 45
2 Mô hình tài chính 

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C301)

02 19/12/10 – 18g00 B019 (001 – 055) 55
B118 (056 – 110) 55
B101 (111 – 165) 55
3 Phân tích tài chính 

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ C203)

03 26/12/10 – 07g00 B212 (001 – 055) 55
B311 (056 – 110) 55
B312 (111 – 153) 43
4 Mô hình tài chính 

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ B309)

04 26/12/10 – 18g00 B019 (001 – 040) 40
B118 (041 – 078) 38


Advertisements