Nghĩ học ngày: Thứ Bảy 12/06 và CN ngày 13/06

Chú ý: Môn học này có học ngày chủ nhật

Tài liệu gồm có 2 phần:

TL của thầy các bạn download về in ra

Tìm tài liêu trên mạng “LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC” có hiệu lực năm 2004 và có chỉnh sửa bổ sung năm 2008

Link tham khảo Luật Ngân Sách Nhà Nước http://www.eluat.com/02001387.htm

Điểm : giữa kỳ 30% cuối kỳ 70%

Ngày kiểm tra giữa kỳ là ngày: Thứ Bảy ngày 26/06/2010

Điểm thi tất cả các môn học từ trước đến nay, các bạn vào đây tham khảo

Advertisements