Thời gian học:    13/05/2010  –  05/06/2010        GĐ: C301

Giảng viên: Huỳnh Thị Thu Thủy

Download tài liệu

Chú ý:

File bài giảng theo ngày

(VD: File có ten ”0126xxxxxx” Nghĩa là bài giảng của ngày 26/01)

Các chử “xxxxxx” Chưa hiểu nghĩa của nó, Bạn nào hiểu giải thích giúp minh với?

STT HỌC PHẦN THI LỚP THỜI GIAN PHÒNG THI SL
1 Quản lý NSNN I

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ B516) TC_QLNSNN I_B516_L.pdf

02 20/06/10 – 18g00 B417 (001 – 040) 40
B515 (041 – 072) 32
2 Kinh tế lượng

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ C301) TC_KTL_C301_L.pdf

03 20/06/10 – 18g00 B415 (001 – 040) 40
B416 (041 – 075) 35
3 Thanh toán quốc tế

(Học Tối T3/T5/T7 GĐ C203) TC_TTQT_C203_L.pdf

03 20/06/10 – 18g00 B311 (001 – 055) 55
B312 (056 – 109) 54
4 Kinh tế lượng

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C203) TC_KTL_C203_C_B315.pdf TC_KTL_C203_C_B316.pdf TC_KTL_C203_C_B417.pdf

01 27/06/10 – 18g00 B315 (001 – 050) 50
B316 (051 – 100) 50
B417 (101 – 144) 44
5 Thanh toán quốc tế

(Học Tối T2/T4/T6 GĐ C301) TC_TTQT_C301_C_B115.pdf TC_TTQT_C301_C_B116.pdf TC_TTQT_C301_C_B111.pdf

02 27/06/10 – 18g00 B115 (001 – 055) 55
B116 (056 – 110) 55
B111 (111 – 150) 40
Advertisements