File bài giảng theo ngày

(VD: File có ten “0126xxxxxx” Nghĩa là bài giảng của ngày 26/01)

Các chử “xxxxxx” Chưa hiểu nghĩa của nó, Bạn nào hiểu giải thích giúp minh với?

Download

Advertisements