Hiện tại đã có điểm tổng kết do 1 bạn TC2 tự cập nhật, Hoan hô tinh thần vì lớp của bạn.

Download điểm tổng kết học kỳ 1 TC2VB2

Advertisements