1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

c) Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

3. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định Điều 2 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Học chế tín chỉ cho phép sinh viên đăng ký học và tích lũy đồng thời các học phần của ngành thứ nhất và các học phần của các ngành khác (trừ học phần luận văn tốt nghiệp). Sinh viên cũng có thể học các học phần của ngành 2 sau khi đã nhận bằng ngành thứ nhất (nếu còn thời gian học). Tất cả các học phần mà sinh viên đã học đều được ghi vào học bạ tuy nhiên việc xếp hạng tốt nghiệp chỉ căn cứ vào các môn có trong CTĐT của từng chuyên ngành.

Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Nguyễn Hà Thạch (Phòng Quản lý đào tạo – CTSV) tại phòng A0.13 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 hoặc điện thoại số: 08. 38 23 00 82 Ext. 151. Email: thachnh@ueh.edu.vn

Nguồn thông tin:  http://www.qldt.ueh.edu.vn

Advertisements