Giảng viên: Thầy Lê Văn Tám

Sách Lý Thuyết: TCDN HIỆN ĐẠI – GSTS: Trần Ngọc Thơ

Sách Bài Tập: TCDN HIỆN ĐẠI – GSTS:Trần Ngọc Thơ

Download giáo trình học tập (file DPF)

Download bài giảng MP3

STT HỌC PHẦN THI LỚP THỜI GIAN PHÒNG THI SL
1 Toán tài chính

(Học T3/T5/T7/CCN GĐ C201)

04 13/12/09 – 18g00 B506 (001 – 050) 50
B507 (051 – 100) 50
B511 (101 – 144) 44
2 Hoạch định NS vốn 

(Học T2/T4/T6/SCN GĐ C201)

02 27/12/09 – 18g00 B210 (001 – 055) 55
B310 (056 – 110) 55
B407 (111 – 153) 43
3 Hoạch định NS vốn

(Học T3/T5/T7/CCN GĐ C102)

03 27/12/09 – 18g00 B408 (001 – 050) 50
B409 (051 – 100) 50
B516 (101 – 142) 42
4 Hoạch định NS vốn

(Học T3/T5/T7/CCN GĐ C201)

04 27/12/09 – 18g00 B506 (001 – 045) 45
B507 (046 – 090) 45
B517 (091 – 133) 43
Advertisements