Lớp 3 (3,5,7,ccn) GV: ThS.PHÙNG ĐỨC NAM

Tài liệu học tập: Sách TOÁN TÀI CHINH, Chủ biên: PGS.TS.NGUYỄN NGỌC ĐỊNH

Download (Cập nhật bài giảng mới sau khi học xong)

Chú ý: Thầy kiểm tra không báo trước, các bạn nhớ đi học đầy đủ.

Toán tài chính(Học T3/T5/T7/CCN GĐ C102)

03

25/10/09 – 18g00

B512 (001 – 055)

55

B612 (056 – 110)

55

B417 (111 – 153)

43

Advertisements