Marketing Basic – Đào Hoài Nam <Link Download ở dưới>

Marketing Basic 2 – Đào Hoài Nam (Mới) <Link Download ở dưới>

Marketing Management  – Tham khảo <Link Download ở dưới>

Bài giảng trên lớp của thầy Đào Hoài Nam – Phạm Duy Sơn

 • Bài 1  –  14/05/09  Thứ 5 <Link Download ở dưới>
 •                16/05/09  Thứ 7 <Nghỉ học>
 • Bài 2  –  19/05/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>
 • Bài 3  –  21/05/09  Thứ 5 <Link Download ở dưới>
 •                 23/05/09  Thứ 7 <Nghỉ học>
 • Bài 4  –  26/05/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>
 • Bài 5  –  28/05/09  Thứ 5 <Link Download ở dưới>
 • Bài 6  –  30/05/09  Thứ 7 <Link Download ở dưới>
 • Bài 7  –  02/06/09  Thứ 3 <Link Download ở dưới>
 • Bài 8  –  04/06/09  Thứ 3 <Thuyết trình>
 • Bài 9  –  06/06/09  Thứ 7 <Link Download ở dưới>

Tất cả các file Thuyết trình của 12 nhóm Marketing  <Link Download ở dưới>
VD: C1-PKTT-LapTop
Nghĩa là Đề tài C – Nhóm số 1 – Sản phẩm LapTop

Download All (Cập nhật bài giảng mới sau khi học xong)

Bạn nào có tài liệu hãy share cho mọi người nhé.

Advertisements